Bases legals del concurs de "Mou-te pel zero!" a Alella

 1.     ORGANITZADOR I OBJECTE DEL CONCURS.

El Concurs està organitzat per la societat mercantil GO ZERO WASTE S.L., companyia de nacionalitat espanyola, amb N.I.F. B-67443184, i domicili social al carrer de l’Equador 45, 4t 3a, 08029- Barcelona, (d’ara endavant, indistintament, “GO ZERO WASTE” o “l’Organitzador”), amb l’objectiu de promocionar el residu zero a través de la prevenció i reducció de residus, així com incentivar el comerç local per part dels ciutadans a través de la campanya “Mou-te pel zero!”, (d’ara endavant, la “Campanya”) que consisteix en la superació d’una sèrie de reptes plantejats per l’Organitzador i l’Ajuntament d’Alella. 

 1.     ÀMBIT TEMPORAL I TERRITORIAL DEL CONCURS.

El termini de presentació dels concursants començarà el dia 15 de març de 2021 a les 00.00 hores, CET, i finalitzarà el dia 15 de març de 2022 a les 24.00 hores, CET, no admetent-se noves participacions a partir d’aquest moment.

La selecció dels guanyadors tindrà lloc cada  2 mesos (a excepció del primer sorteig que es durà a terme el 15 d’abril de 2021), conforme al procediment i criteris indicats en les presents bases legals (d’ara endavant, les “Bases”), sense perjudici que pugui retardar-se fins a un màxim de 10 dies naturals per raons organitzatives, tècniques i/o de disponibilitat.

L’Organització es reserva el dret a suspendre, ajornar, cancel·lar o modificar la durada del concurs en qualsevol moment anterior a la seva finalització, per causes justificades que seran publicades a l’aplicació de Go Zero Waste i la pàgina web del Concurs, accessible des del següent enllaç: https://moutepelzero.cat/alella.

El Concurs serà d’àmbit municipal, podent participar en el mateix de manera gratuïta (exceptuant els costos derivats de la connexió a Internet) totes les persones que es trobin en el municipi en el moment en que estigui actiu el Concurs i que compleixin els requisits establerts en aquestes Bases.

 1.     REQUISITS DE PARTICIPACIÓ.

Per a participar en el Concurs és indispensable complir amb els següents requisits:

 1. Ser persona física.
 2. Ser major de 18 anys
 3. Ser persona empadronada, tenir segona residència o ser turista a Alella
 4. Ser usuari/a de l’aplicació GO ZERO WASTE o haver omplert el formulari en paper que es facilita en els establiments participants del concurs i a l’Oficina de Turisme d’Alella.
 5. Ser usuari/a d’una adreça de correu electrònic
 6. Ser usuari/a d’un número de telèfon

 

La participació en el Concurs és completament gratuïta, sense que existeixi cap cost o càrrec addicional associat a la participació en aquest.

Amb la finalitat de garantir la independència del Concurs i la transparència en la celebració d’aquest, els empleats de Go Zero Waste, així com totes aquelles persones o entitats que hagin participat en el desenvolupament del Concurs, i els seus familiars fins al segon grau, no podran participar en el Concurs i, en cas de fer-lo, en cap cas podran resultar guanyadors d’aquest.

No podran participar en el Concurs les persones que no compleixin tots i cadascun dels requisits anteriors. Si resultés guanyadora alguna persona que no reuneixi els requisits detallats en la present clàusula, quedarà exclosa del Concurs i perdrà el seu dret a obtenir el premi.

L’organització es reserva el dret a no admetre o a expulsar com a participant en el Concurs a tot/a usuari/a que prèviament hagi desenvolupat un comportament conflictiu, hagi impedit o dificultat amb les seves paraules o actes el bon desenvolupament del Concurs en l’Aplicació, les xarxes socials o en qualsevol lloc web de l’Organitzador, i/o en tot cas dugui a terme accions que puguin ser considerades abusives, contràries a la bona fe i als principis d’independència, imparcialitat i/o objectivitat del resultat del Concurs.

La participació en el Concurs suposa l’acceptació de totes i cadascuna de les condicions establertes en les presents Bases i de la corresponent declaració de guanyadors una vegada finalitzat el Concurs.

 1.     DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS.

El Concurs es basa en una dinàmica participativa consistent en la superació d’una sèrie  de reptes que es proposaran a través de l’app Go Zero Waste i del tríptic disponible en format paper i que s’hauran de realitzar en els establiments comercials ubicats en el municipi en que estigui actiu el Concurs  que permetin la realització dels reptes proposats.

4.1.  REGISTRE I PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS.

Per a participar, les persones interessades hauran de descarregar l’aplicació de GO ZERO WASTE o omplir els tríptics impresos que es posaran a disposició dels usuaris/es als establiments que formin part del Concurs i a l’Oficina de Turisme d’Allella, i realitzar els reptes que formen part de la Campanya.

En cas que l’Organitzador detecti o tingui indicis suficients, amb independència de la via o mitjans tècnics utilitzats per a això, que una persona ha participat en el Concurs suplantant la identitat d’una altra, com si fossin diferents usuaris, o incomplint qualsevol altre extrem de les presents Bases, automàticament procedirà a l’eliminació i desqualificació d’aquest/a usuari/a infractor/a.

 1.     ELECCIÓ DELS GUANYADORS.

Durant el termini expressament establert en l’apartat Segon de les presents Bases, es realitzaran diferents sortejos per tal d’escollir els/les usuaris/es guanyadors/es del llistat de premis indicats en l’Apartat Sisè (d’ara endavant, “els Usuaris Guanyadors “o “Usuari Guanyador”), que seran aquells que, d’entre tots els participants resultin escollits aleatòriament i compleixin els requisits expressament establerts en les Bases.

En aquest sentit, la superació d’un repte equivaldrà a una puntuació determinada que s’acumularà a l’Aplicació de GO ZERO WASTE o al tríptic. Per tant, cada punt obtingut és una participació per a l’Usuari/a en el sorteig, sent el número de participacions per a cada Usuari/a il·limitat.

La participació en el Concurs no implicarà la pèrdua automàtica dels punts obtinguts en la data de finalització de la present Campanya. En aquest sentit, els punts obtinguts per l’Usuari/a es guardaran i s’acumularan per a campanyes posteriors.

Aquesta elecció la realitzarà l’Organitzador del Concurs a, que escollirà d’entre totes les persones participants un Usuari/a Guanyador/a per a cada premi sortejat. En qualsevol cas, en el procediment d’elecció de l’Usuari/a Guanyador/a únicament seran introduïts aquells participants que compleixin amb tots els requisits expressament disposats en les presents Bases.

Una vegada seleccionats, el premi serà comunicat als Usuaris/es Guanyadors/es per part de l’Organitzador a través de correu electrònic, trucada o missatge de WhatsApp al número de telèfon facilitat, indistintament. També es publicarà el nom dels/les Usuaris/es Guanyadors/es al web de la campanya si els usuaris/es donen permís.

Cada Usuari/a Guanyador/a disposarà d’un termini d’un (1) mes per a acceptar el premi des que se li comuniqui a través dels canals previstos en les presents Bases. En cas de no obtenir resposta per part de l’Usuari/a Guanyador/a en aquest termini o de rebutjar el premi, s’entendrà que aquest Usuari/a Guanyador/a renúncia expressament al premi, sent concedit a la següent persona classificada no premiada. En el cas que la següent persona classificada no contestés en un nou termini d’un (1) mes des de la comunicació del premi, l’Organitzador es reserva el dret a decidir què fer amb aquest, podent fins i tot deixar-lo desert.

En qualsevol cas, GO ZERO WASTE no serà responsable en cas que l’Usuari/a Guanyador/a no sigui conscient del missatge o notificació enviada per a comunicar-li el premi.

 1.     DESCRIPCIÓ DELS PREMIS.

Cada Usuari/a Guanyador/a rebrà el premi indicat a través de la web de la campanya (d’ara endavant, el “Premi”). En aquest sentit, els premis objecte del Concurs consisteixen en:

 • Targetes regals per comprar als comerços del municipi
 • Productes que ajuden a la reducció de residus
 • Entrades per esdeveniments culturals o esportius del municipi


El llistat de premis sortejats podrà ampliar-se durant el termini expressament establert en l’apartat Segon de les presents Bases. D’acord amb l’anterior, els Usuaris podran entrar en el sorteig d’un número major de premis objecte del Concurs.

En qualsevol cas, la modificació del llistat de premis en cap cas podrà consistir en una reducció dels premis objecte del Concurs inicialment establerts per l’Organitzador.


   
7.  DESCOMPTE A LA TAXA DE RESIDUS

Els usuaris que completin i validin correctamente un mínim de 10 reptes diferents de la campanya, ja sigui participamt amb la modalitat física (a través del tríptic) o en línia (a través de l’App), podran sol·licitar a l’Ajuntament d’Alella la deducció del 10% a la taxa de residus.

Independentment de la modalitat de participació, l’Organitzador es posarà en contacte amb l’usuari a través de les dades de contacte que el mateix usuari hagi facilitat per tal de confirmar i completar el tràmit.

8.    OBLIGACIONS FISCALS.

De conformitat amb la normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes, o combinacions estan subjectes a retenció i ingrés a compte, que serà practicada per GO ZERO WASTE en qualitat de pagador.

El premi obtingut en el present Concurs quedarà subjecte a les pertinents obligacions fiscals. A aquest efecte, GO ZERO WASTE enviarà a l’Usuari/a Guanyador/a un document acreditatiu del valor del premi lliurat a l’efecte d’informació fiscal per a la seva declaració.

9. PROTECCIÓ DE DADES.

GO ZERO WASTE garantitza que les dades personals dels Usuaris/es seran tractades de conformitat amb l’establert en la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Per a més informació sobre el tractament de les dades facilitades pot consultar la Política de Privacitat de l’Aplicació de GO ZERO WASTE

L’usuari podrà en tot moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita a la següent adreça: GO ZERO WASTE, carrer de l’Equador 45, 4t 3a, 08029- Barcelona, adjuntant còpia del seu DNI o document identificador equivalent i concretant el dret que desitgi exercir o enviar un correu electrònic a la direcció info@gozerowaste.app.

10. RESPONSABILITATS

GO ZERO WASTE, així com qualsevol de les entitats relacionades amb el Concurs, no es responsabilitzen de les possibles pèrdues, deterioracions, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers o a Internet que pogués afectar la participació en el present Concurs.

Així mateix, l’Organitzador no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni infal·libilitat del funcionament de les plataformes d’Internet utilitzades per a desenvolupar el Concurs i, en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, continuïtat o mal funcionament d’aquestes plataformes, que pogués afectar o impedir la participació en el present Concurs i/o el seu normal desenvolupament.

Tot i que GO ZERO WASTE es compromet a complir amb la diligència deguda les seves obligacions com a organitzador del Concurs recollides en les presents Bases, no serà responsable: del mal ús de les plataformes d’Internet per part dels participants; dels errors en els continguts i dades aportades per aquests o en els intents fallits d’accés a aquestes plataformes relacionades amb el Concurs, o a la seva informació; d’errors o fallades tècniques que puguin ocórrer en processar les participacions, ni dels danys o perjudicis que pogués sofrir l’Usuari/a Guanyador/a amb motiu de la participació en el present Concurs o de l’ús del Premi, sinó únicament quant a la seva responsabilitat en relació amb els seus propis productes enfront de consumidors/es i usuaris/es.

La participació en el Concurs implica que el participant ha llegit i acceptat la present clàusula d’exempció de responsabilitat i les Bases que regeixen aquest Concurs.

GO ZERO WASTE, així com els seus col·laboradors, queden exonerats de qualsevol responsabilitat per danys, ja siguin físics o de qualsevol altra índole, que puguin sofrir els Usuaris/es Guanyadors/es i els seus acompanyants per qualsevol acció o omissió no imputable a GO ZERO WASTE o als seus col·laboradors, durant el gaudi del Premi i amb els límits establerts en la normativa aplicable.

En tot cas, si es detectés que els Usuaris/es Guanyadors/es han incorregut en frau o deshonestedat, GO ZERO WASTE es reserva el dret a excloure’ls del Concurs i a no lliurar-los el Premi que els pogués haver correspost. A més, GO ZERO WASTE es reserva el dret d’eliminar del registre a qualsevol participant del qual se sospiti una actuació irregular, sense necessitat de cap notificació a aquest. GO ZERO WASTE pretén que tots els participants participin en igualtat de condicions i amb estricte respecte a les lleis, la moral i l’ordre públic.

En cas de produir-se una fallada tècnica o operativa que dificulti el normal desenvolupament del Concurs i, en particular, que faci impossible la determinació de l’Usuari/a Guanyador/a, GO ZERO WASTE posarà fi al Concurs sense que els participants tinguin dret a percebre cap indemnització per aquest motiu.


11. RECLAMACIONS

En cas d’incidències en relació amb el Concurs i/o qualsevol acte relacionat amb el mateix durant el període en que estigui actiu el present i que sigui imputable a GO ZERO WASTE, l’Usuari/a  podrà posar-se en contacte amb GO ZERO WASTE a través del correu electrònic indicat: info@gozerowaste.app

GO ZERO WASTE es compromet a respondre totes les reclamacions efectuades pels Usuaris en un període que en cap cas podrà ser superior a setanta (72) hores.

12. MODIFICACIÓ I/O ANUL·LACIÓ

En tot cas, GO ZERO WASTE es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions del present Concurs, sense perjudici que realitzarà el corresponent anunci a través dels mitjans emprats per a la celebració d’aquest, sense que per això assumeixi cap responsabilitat per aquesta modificació, o per una causa de força major o circumstàncies fora del seu control, comprometent-se a comunicar amb la màxima antelació possible les noves bases i condicions de participació.

De la mateixa manera, i sempre que existeixi una causa justificada i degudament motivada, GO ZERO WASTE es reserva el dret a cancel·lar la celebració del Concurs.

En cas que el termini de celebració del Concurs sí hagués finalitzat, sent la cancel·lació posterior a aquest, GO ZERO WASTE es compromet al repartiment dels Premis conforme a les condicions establertes. No obstant això, l’anterior no serà aplicable quan la cancel·lació del Concurs es degui a causa de força major o a circumstàncies fora del control de l’Organitzador, no quedant obligat en tal cas aquest a adjudicar el Premi.

GO ZERO WASTE es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del Concurs quan concorri justa causa o motius de força major que impedeixin portar-lo a terme en la forma que recullen les presents Bases. GO ZERO WASTE es reserva el dret a ajornar o ampliar el període de participació en el Concurs.

GO ZERO WASTE es reserva el dret a cancel·lar, suspendre i/o modificar aquest Concurs, a canviar o variar qualsevol condició o requisit del mateix i/o de les presents Bases legals, així com a substituir el Premi per un diferent. En tots els casos citats, s’informaria prèviament els usuaris/es a través dels esmentats llocs web o pàgines de xarxes socials.

13. CLÀUSULA DE SALVAGUARDA.

Totes les clàusules o extrems de les presents Bases han de ser interpretades de manera independent i autònoma, no veient-se afectades la resta de clàusules en cas que qualsevol d’elles sigui declarada nul·la per sentència ferma.

L’Organitzador substituirà la clàusula o clàusules afectades per una altra o altres que tinguin els efectes corresponents als fins perseguits per les parts en les presents Bases.

14. LLEI APLICABLE I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre GO ZERO WASTE i les persones participants en el Concurs. Això no obstant, en aquells casos en els quals aquesta normativa vigent prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, GO ZERO WASTE i els participants, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Data de publicació: 15 de març de 2021